Поръчай над 70.00лв и вземи безплатна доставка до цялата страна!

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА GIVEAWAY

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта се организира и провежда от ЛЮМАР ПЛЮС ЕОООД.

1.2. С участието си в тази играта участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4..

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта в Instagram акаунта на ЛЮМАР ПЛЮС ЕООД - lumarplus

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната чрез своите акаунти в социални мрежи

2. МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира с маркетингова цел, за популяризиране на акаунт lumarplus, собственост на ЛЮМАР ПЛЮС ЕООД

3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта започва официално на 25.10.2022 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 30.10.2022 г.

3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18год. с местоживеене в България, което притежава регистрация в социалната мрежа „Инстаграм"

5. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. За участие в Играта е необходимо всеки участник да последва профила в Instagram, да хареса публикацията, оповестяваща играта и да коментира.

5.2. С регистрацията си и действията по реда на т.5 от Официалните правила, Участникът получава възможността да участва в томболата за обявената награда.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Наградата е една и ще бъде изтеглена посредством автоматичен инструмент за теглене на томболи. Наградата е:

КНИГА ВЕРОВЕЩИЦА - СЮЗАН ДЕНЪРД

7. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Право на участие в разпределението на наградата имат само регистрирани по реда на т.5 от Официалните правила участници.

7.2. Право на участие в играта имат лица над 18 год.

7.3. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

7.4. Победителят се избира на лотариен принцип чрез автоматичен инструмент и ще бъде оповестен публично на фен-страницата на играта в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсен от Организатора, чрез възможностите за комуникация в социалната мрежа „Instagram”, за получаване на Наградата.

7.5. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

7.6. Награда, непотърсена в срок от 2 (две) седмици след края на играта и обявяването на печелившия, автоматично се разпределя на лотариен принцип сред останалите участници в играта, регистрирани по реда на т.5 от Официалните правила. Участникът в играта, спечелил награда и непотърсил я в срок, посочен в т.7.6 губи правото да участва в допълнителното разпределение на непотърсените награди.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Участието на всеки Участник във Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта.

8.2 Наградата може да бъде получена в магазин Lumar The Mall, както и чрез офис на куриер Спиди, ако печелившият не се намира в град София. Тогава участникът, спечелил томболата, трябва да предостави имена, телефонен номер и офис на Спиди. Данните ще бъдат обработвани само при изпращане на наградата.

8.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

8.3. Организаторът не отговаря (-) в случай че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившия Участник и/или негов представител да може да получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила; и (-) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

8.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

8.5. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата.

8.6. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, или не са изпълнени всички необходими стъпки, съгласно настоящите Правила, се считат за невалидни.

8.7. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата.

8.8. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Instagram страницата.

8.9. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в Интернет.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането на участието си в Играта ще се счита, че Участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за маркетингови цели. Базата данни за всички участници ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. С изпращането на заявление за участие в играта от Участникът се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11.3. Настоящите Официални правила влизат в сила от 25.10.2022 г.